Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 De hierna genoemde begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

YincQ de besloten vennootschap YincQ B.V. (KvK: 68177615), statutair gevestigd te Standdaarbuiten en daar kantoorhoudende aan de (4758 TL) Kreekdijk 17, tevens opdrachtnemer;
Aanbod aanbod van YincQ voor de levering van diensten;
Opdracht opdracht van Opdrachtgever aan YincQ om diensten te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever zelf of één of meer van zijn werknemers;
Opdrachtgever de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die YincQ de Opdracht verstrekt;
Partijen YincQ en Opdrachtgever gezamenlijk;
Overeenkomst overeenkomst gesloten tussen YincQ en Opdrachtgever op grond waarvan YincQ de Opdracht zal uitvoeren;
Voorwaarden deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, elke offerte en iedere Overeenkomst. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door YincQ van de hand gewezen.

2.2 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en deze Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.3 Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door Partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft YincQ het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.4 YincQ heeft steeds het recht deze Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden worden Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail toegestuurd. Als Opdrachtgever niet binnen vijf dagen na ontvangst van de nieuwe Voorwaarden schriftelijk of per e-mail aan YincQ heeft laten weten de gelding van de nieuwe Voorwaarden niet te accepteren, zijn de nieuwe Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst, alsmede op toekomstige Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Ieder Aanbod is vrijblijvend. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard en YincQ vervolgens de Opdracht schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard/bevestigd of een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. Bij strijd tussen de Opdracht en de opdrachtbevestiging, geldt het bepaalde in de opdrachtbevestiging. In het geval dat de Opdracht behelst dat YincQ werkzaamheden verricht ten behoeve van een werknemer van Opdrachtgever, dan komt tussen YincQ en die werknemer uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. YincQ zal in dat geval louter werkzaamheden verrichten ten behoeve van die werknemer, in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever.

3.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door YincQ. Dit geldt ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de Overeenkomst, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van YincQ of namens YincQ gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers, door YincQ ingeschakelde derden of andere tussenpersonen, binden YincQ slechts als deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door YincQ zijn bevestigd.

3.4 YincQ heeft het recht Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 YincQ zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst steeds de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
.
4.2 YincQ heeft het recht bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. Het inschakelen van derden vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met Opdrachtgever.

4.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt dat het uitvoeren van specifieke Diensten bij benadering zijn vastgesteld en niet als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek gelden. Een termijn voor uitvoering van de Diensten is te allen tijde indicatief en wordt naar beste eer en geweten vastgesteld. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn geeft in geen geval recht op ontbinding van de Overeenkomst of enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 5 – Verplichtingen van Partijen

5.1 Opdrachtgever is verplicht alle door YincQ verzochte informatie en inlichtingen voor het correct kunnen uitvoeren van de Opdracht aan YincQ te verstrekken. YincQ heeft het recht (de aanvang van) de uitvoering van de Opdracht op te schorten zolang zij niet alle daarvoor benodigde informatie en inlichtingen van Opdrachtgever heeft ontvangen. Uitsluitend in het geval dat YincQ alle relevante informatie en inlichtingen heeft ontvangen, zal YincQ in staat zijn de Opdracht naar behoren uit te voeren. Opdrachtgever garandeert de juistheid van alle verstrekte informatie en inlichtingen. YincQ is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever en/of zijn werknemer(s) indien gegeven adviezen gebaseerd zijn op onjuiste en/of incomplete informatie en inlichtingen.

5.2 Partijen zijn met betrekking tot de aangeleverde informatie zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. YincQ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke voortvloeit uit de schending van voornoemde (zorg)plichten door Opdrachtgever en vice versa.

5.3 Alle informatie in welke vorm dan ook, die Partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitwisselen of in verband daarmee hebben uitgewisseld, en waarvan de andere Partij weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is, wordt door Partijen als vertrouwelijk behandeld. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor de informatie is verstrekt.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 De vergoeding voor de door YincQ verrichtte werkzaamheden wordt in beginsel berekend op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met de door YincQ gehanteerde uurtarieven of tegen een vast tarief per verleende Dienst. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van Opdrachtgever toegestuurd, zijn in euro’s, exclusief BTW en kunnen periodiek worden verhoogd.

6.2 Als een vast tarief is overeengekomen, heeft YincQ het recht het tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van YincQ mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. YincQ is in een dergelijk geval gerechtigd het tarief te verhogen. YincQ maakt een verhoging van het overeengekomen tarief schriftelijk bekend.

6.3 YincQ declareert in beginsel maandelijks. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, in euro’s en op het door YincQ aangegeven bankrekeningnummer.

6.4 Klachten met betrekking tot facturen van YincQ moeten schriftelijk, gemotiveerd en op straffe van verval binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Wordt binnen genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan wordt (de juistheid van) de factuur geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard.

6.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de facturen van YincQ op te schorten of deze te betalen door middel van verrekening.

6.6 YincQ is te allen tijde bevoegd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verschaft voor de betaling van de facturen in de vorm van een waarborgsom/voorschot. Een waarborgsom/voorschot wordt bij het einde van de Opdracht verrekend met openstaande facturen. Een eventueel restant van een waarborgsom/voorschot wordt vervolgens aan Opdrachtgever gerestitueerd.

6.7 Als Opdrachtgever de factuur niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege – derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling door YincQ – in verzuim. YincQ heeft in dat geval het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. YincQ heeft tevens het recht zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is dan dit percentage, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Verder geldt dat een gedeelte van een maand bij de berekening van de rente voor een hele maand wordt gerekend.

6.8 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die YincQ maakt omdat Verkoper zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden heeft niet nakomt, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van YincQ is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van YincQ, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot 3 (drie) maal de door YincQ in het kalenderjaar van het schadebrengend voorval voor de desbetreffende Opdracht gedeclareerde en door Opdrachtgever betaalde vergoeding, met een maximum van € 5.000,-.

7.2 YincQ is nooit aansprakelijk voor gevolgschade (indirecte schade) van Opdrachtgever. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

7.3 Het recht op schadevergoeding vervalt 1 (één) jaar nadat Opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van YincQ.

7.4 YincQ bedingt alle wettelijke verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wiens gedragingen YincQ volgens de wet aansprakelijk is.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 YincQ is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als sprake is van een situatie van overmacht. Van overmacht aan de zijde van YincQ is sprake als zij verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van YincQ zijn ontstaan. Daarvan is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden, verkeersstoringen en/of stakingen, persoonlijke omstandigheden zoals ziekte en storingen in telecommunicatiemiddelen.

Artikel 9 – Beëindiging Overeenkomst en opschorting werkzaamheden

9.1 Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde beëindigen. YincQ kan de Overeenkomst beëindigen indien Opdrachtgever tekort schiet in haar verplichtingen tegenover YincQ, Opdrachtgever haar faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, Opdrachtgever een verzoek doet tot ontbinding, staking of liquidatie van haar bedrijf of indien de voortzetting van de werkzaamheden niet langer in redelijkheid van haar kan worden gevergd. Als Opdrachtgever tekort schiet in haar verplichtingen tegenover YincQ, kan YincQ, onverminderd haar beëindigingsbevoegdheid, haar werkzaamheden opschorten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Partijen, van welke aard dan ook, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Partijen kennis te nemen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. YincQ mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Deze algemene voorwaarden zijn van 1 maart 2017

Downloaden

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag en wilt u daar over contact met ons opnemen? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.